Енергетика

Розробляємо системи планування та підготовки заходів ТОіР, автоматизуємо паралельний облік за стандартами МСФЗ та управління фінансово-господарською діяльністю, спрощуємо управління закупівлями та адміністративні процеси роботи з клієнтами.

Бізнес-завдання

Автоматизація керування НСІ за допомогою SAP MDM, MDG

Рішення автоматизує бізнес-процеси управління довідниками Робот та Послуг, ТМЦ, ділових партнерів. Допомагає впровадити методологію управління НСІ, включаючи методики ідентифікації ПС та корпоративний класифікатор.

IBA HOTD

IBA HOTD — експертна система, яка допомагає однозначно ідентифікувати предмети постачання IBA HOTD скорочує час та кількість ресурсів на нормалізацію даних та її підтримку, допомагає закуповувати лише потрібні товари у правильній кількості та визначає термін корисного використання ТМЦ та допомагає правильно нараховувати амортизацію.

«Канцлер NEXT» та «Канцлер»

Програмний продукт управління цифровим контентом підприємства.

Рішення автоматизує весь життєвий цикл документів: створення, погодження, ознайомлення, затвердження, підписання та відправлення. Зберігає версії та історію змін документів. “Канцлер NEXT” організує роботу з текстовими документами та електронними копіями, аудіо- та відеозаписами.

Хмарний сервіс для автоматизації підготовки звітності відповідно до МСФЗ

Рішення знижує витрати на отримання та аудит звітності з МСФЗ та підвищує оперативність та якість процесів.

Клієнт отримує детальні розшифровки кожної суми коригування без помилок ручних розрахунків. При цьому всі розрахунки та розшифровки зберігаються у єдиній основі.

Користувачі можуть створювати додаткові звіти без участі розробника. За допомогою BI-інструментарію легко візуалізувати звітність МСФЗ, щоб було зручніше проводити аналіз.

Система керування підприємством на базі SAP S/4HANA

Платформа SAP S/4HANA автоматизує та прискорює бізнес-процеси компанії: фінанси, закупівлі, виробництво, логістику, продажі, маркетинг, управління активами та ін. SAP S/4HANA інтегрується з корпоративними системами та централізує інформаційні потоки підприємства. Підприємства отримують достовірні дані про бізнес, підвищують прозорість процесів та контроль виконання операцій.

Системи керування заявками та закупівлями на базі SAP SRM, open-source або IBA SRMC

Співробітники оформляють заявки виходячи з реальної витрати замість встановлених норм. Працівники контролюють процес закупівель, стежать за звітністю, скорочують кількість помилок у документах та підвищують рівень взаємодії з постачальниками.

SAP Integrated Business Planning (SAP IBP)

SAP IBP об’єднує моніторинг логістичного ланцюжка, планування збуту та виробництва, управління потребами, планування запасів та поставок в одному комплексному рішенні, яке підтримує інтеграцію даних із зовнішніх систем.

Технічне обслуговування та ремонт обладнання (ТОіР)

За допомогою рішень ТОіР підприємства проводять ремонти за станом, використовують передиктивні методики та розраховують ризики відмов обладнання, будують цифрові моделі розрахунку зносу агрегатів. При необхідності впроваджується модуль із штучним інтелектом, який може порівнювати поточні показники з історією відмов та прогнозувати майбутній вихід з ладу обладнання.

Система обробки відеоматеріалів огляду для виявлення дефектів ЛЕП

VISE використовує технологію комп’ютерного зору, яка автоматично шукає дефекти фото- та відеоматеріалів, знятих під час огляду.

r-Tube для моніторингу ПІ труб

r-Tube — IoT-рішення для постійного моніторингу стану ізоляційного шару трубопроводів теплових мереж IoT-пристрій підключається до стандартних роз’ємів у контрольних точках.

У Вашому пристрої встановлено SIM-картку. Елементів живлення вистачає на рік та більше.

Крім опору, рішення перевіряє цілісність дротів. При різкому збільшенні опору дротів прилад відстежить ці зміни та надішле термінове повідомлення відповідальним фахівцям для визначення причин.

Паралельний облік основних засобів для оподаткування за IFRS, LGAAP

Рішення інтегрується з контролінгом та автоматично відносить амортизацію на собівартість видобутку нафти чи газу, на затратні рахунки, вартість кінцевого продукту або інші позиції відповідно з вимогами IFRS, LGAAP чи податкового обліку.

Підприємство підвищує прозорість обліку та якість звітної інформації, що прискорює бізнес-процес, знижує трудомісткість та кількість помилок.

Система управління інвестиційною діяльністю

За допомогою рішення співробітники підприємства швидко створюють та погоджують заявки, розробляють інвестиційну програму.

Система підсумовує планові значення інвестицій за затвердженими заявками у розрізі позицій програми. Рішення допомагає скласти, розподілити та за допомогою системи автоматичних звітів контролювати бюджет на інвестиційні заходи

Автоматизована система обліку податку на прибуток

Завдяки автоматизації співробітники лише один раз вводять дані бухгалтерського обліку під час реєстрації первинної облікової документації. Рішення класифікує статті доходів та витрат для цілей оподаткування на рівні плану рахунків та дод. аналітик, автоматично формує регістри податкового обліку, які можна роздрукувати та вивантажити в MS Excel.

Співробітники використовують розрахункові процедури для автоматичного розподілу сум доходів і витрат, вводять коригувальні проведення для формування податкової бази з розрахунку податку на прибуток, ведуть облік доходів і витрат минулих років, можуть переглядати первинні документи підстави, рядки податкових регістрів.

Автоматизована система обліку податку на нерухомість

Автоматизована система обліку податку на нерухомість спрощує формування проводок та створення аналітичних звітів у розрізі кожного об’єкта обліку. Система вирішує проблему надмірності даних: інформація вноситься безпосередньо до об’єктів основних засобів. За допомогою автоматизованої системи співробітники формують звіти, які покривають усі галузі аналітики з податку на нерухомість та можуть вивантажувати їх у Excel. Автоматизована система спрощує ведення податкового обліку основних засобів та нематеріальних активів, враховуючи дані для податкового обліку в паралельній галузі оцінки кожного ОЗ та НМА.

Автоматизація бухгалтерського обліку

Рішення оптимізує процеси вивіряння та консолідації для створення звітів відповідно до нормативних вимог.

Система допомагає формувати актуальну звітність, дає можливість м’якого закриття та моделювання закриття в середині періоду, знижує витрати на закриття та навантаження у пікові періоди.

Користувачі отримують єдиний універсальний журнал і, як наслідок, одне джерело даних та швидкий доступ до них.

Оборотно-сальдові відомості бухгалтерського обліку

Рішення для обліку оборотно-сальдових відомостей містить три звіти: головна книга, оборотно-сальдова відомість за рахунками контрагентів та оборотно-сальдова відомість за основними рахунками.

Звіти наочно показують дані бухгалтерського обліку та спрощують їх звіряння. Мають детальну аналітику щодо контрагентів, договорів та інших параметрів

Автоматизована система обліку витрат, стандартизації процедури планування витрат та закриття періоду

Співробітники підприємства планують прямі та непрямі витрати у детальній аналітиці, яка є єдиною для всіх об’єктів планування витрат. Система обліку допомагає згрупувати витрати на економічні елементи, калькуляційні статті, кошторисні статті, елементи IFRS. Після внесення планових витрат на всі об’єкти контролінгу фахівці розраховують планові тарифи робіт підрозділів. Планові тарифи враховують всі зустрічні потоки витрат і у поточному періоді використовуються для внутрішніх перерахунків, формування облікових цін на готову продукцію та планової вартості робіт/послуг. Закриття періоду базується на фактичних даних і виконується запуском автоматичних транзакцій, що послідовно виконуються. За допомогою фактичних тарифів, що є невід’ємною частиною закриття періоду, відбувається дооцінка робіт, послуг, ДП, які оцінені за плановою вартістю. Система розраховує фактичну калькуляцію готової продукції за звітний період, а також розподіляє відхилення.

Система обліку витрат, інтегрована з іншими модулями, прискорює сам процес, усуває протиріччя даних, підвищує прозорість процесів і дає можливість об’єднати процеси закриття на кількох підприємствах. Спрощує аналіз та оперативний контроль витрат за допомогою збірника стандартних звітів за плановими, фактичними значеннями витрат та розрахованими відхиленнями між ними.

Система управління капітальним будівництвом

За допомогою рішення співробітники створюють у системі структуру проекту з потрібним рівнем деталізації, де планують, ведуть облік та контролюють часові рамки проекту, бюджети, витрати, роботи, потреби у матеріалах та обладнанні. На достовірних та актуальних даних будується аналітична звітність, наприклад, за певними рахунками бухгалтерського обліку.

Модуль SAP RE-FX «Гнучке управління нерухомістю»

Комплексне рішення, яке підтримує повний цикл життя договору, автоматизує бізнес-процеси, пов’язані з об’єктами нерухомості та земельними ділянками. У модуль вбудована функціональність для обліку за стандартом МСФЗ16. Процеси обліку майна стають контрольованими, а розрахунки ─ прозорими та обґрунтованими.

Автоматизована система бізнес-планування та консолідації даних (SAP BPC)

Рішення на базі SAP BPC автоматизує завдання планування, бюджетування, консолідації звітності та виконує бізнес-операції в режимі реального часу завдяки технології in-memory. Співробітники працюють зі звичного MS Excel за допомогою надбудови EPM Add-in, створюють нові звіти без залучення ІТ-відділу. За допомогою налаштованих бізнес-правил розраховують перенесення залишків (Carry-forward), рекласів, трансляцію, елімінацію тощо. Рішення доступне з хмари, що допомагає перевести витрати з CAPEX в OPEX і прискорити розгортання системи.

SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud — єдина аналітична програма для бізнес-аналітики, планування та прогнозної аналітики.

Рішення допомагає приймати більш виважені рішення з усіх напрямків бізнесу: фінанси, закупівлі, HR, продаж та маркетинг.

Система управління фінансовою ефективністю (SAP PaPM)

За допомогою системи управління фінансовою ефективністю співробітники визначають рентабельність продуктів, підрозділів, клієнтів з деталізацією до окремої угоди або транзакції, виявляють драйвери прибутку, прогнозують вплив на прибутковість різних бізнес-стратегій, аналізують дані в режимі реального часу та розраховують фінансові ризики.

Система управління людським капіталом на базі SAP HCM

Система управління людським капіталом допомагає моделювати, змінювати організаційну структуру підприємства, узгоджувати індивідуальні цілі працівників з цілями відділу та підприємства, планувати потреби в персоналі, вести облік робочого часу, розраховувати заробітну плату, додаткові виплати та утримання. HR-фахівці швидше працюють з інформацією по кожному співробітнику: вводять дані про прийом, переведення або звільнення працівника, оформляють відпустки та лікарняні.

ПРО НАС

25+ПРОЕКТІВдля енергетичних компаній
2 700+ФАХІВЦІВу різних сферах
13ЦЕНТРІВ РОЗРОБКИу 15 країнах світу

ЩО МИ РОБИМО

Комплекс рішень для міграції на SAP S/4HANA

Переносимо корпоративні програми на нові версії, мігруємо корпоративні програми з R/3 на SAP ERP та з SAP ERP на SAP S/4HANA.

Ми пропонуємо провести технічну оцінку до міграції на SAP S/4HANA, щоб знизити терміни та бюджет проекту з міграції. Оцінка відбувається у 5 етапів.

Після консультацій ви можете вибрати один із базових пакетів конвертації на SAP S/4HANA залежно від своєї ситуації, завдань, вартості та термінів.

Корпоративні сховища даних та системи BI

Розробляємо рішення, які централізують великий обсяг інформації та підвищують якість даних для прийняття управлінських рішень.

Впроваджуємо BI-рішення вендорів: IBM Cognos Analytics, MS Power BI, QlikView, Qlik Sense, Tableau, Information Builders WebFOCUS, Looker, Watson Analytics, SAP BusinessObjects BI, Lumira, Reporting Services, Oracle BI.

Супровід, підтримка та розвиток корпоративних систем

Розробляємо, підтримуємо та оновлюємо рішення та програми на базі технологій SAP, IBM, Oracle.

SAP CPI (Cloud Platform) Integration)

Впроваджуємо готові модулі SAP CPI, інтегруємо з ЕДО, державними системами, розробляємо рішення для конкретних сценаріїв інтеграції замовника.

Індустрія 4.0

Розробляємо цифрових двійників, рішення на основі технологій Internet of Things та комп’ютерного зору для моніторингу об’єктів, виявлення певних умов, розпізнавання дефектів.

Зв'яжіться з IBA GROUP

  Yes
  YesПолітики конфіденційностіПолітикою щодо файлів «cookie»

  Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other